5 Bacaan Doa Ziarah Kubur Pendek dan Singkat Beserta Artinya

Tahlil merupakan suatu tradisi keagamaan yang dilakukan oleh umat muslim di Indonesia, di mana tahlil lekat dengan budaya salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu NU. Nah, dalam tahlil sendiri terdapat susunan doa, surat, dan bacaan lainnya. Tahlil sendiri bertujuan untuk mengirim doa kepada orang-orang yang sudah meninggal.

Nahdlatul Ulama (NU) sendiri biasanya melaksanakan tahlil di hari Kamis Malam Jumat, atau setelah ketika orang tersebut baru meninggal. Nah berikut ini kami akan memberikan informasi seputar bacaan tahlil lengkap.

 1. Pengantar Al-Fatihah

Ila hadratinnabiyyi shallallahu ‘alaihi wa sallam wa alihi wa shahbihi syai’un lillahi lahum, alfatihah…

Artinya, “Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Untuk yang terhormat Nabi Muhammad SAW, segenap keluarga, dan para sahabatnya. Bacaan Al-Fatihah ini kami tujukan kepada Allah dan pahalanya untuk mereka semua. Al-Fatihah…”

 • Membaca Al-Fatihah

Bismillaahirrohmaanirrohiim. Alhamdulillaahi robbil’aalamiin. Arrohmaanir rohiim. Maalikiyaumiddin. Iyyaakana’budu wa iyyaakanasta’iin. Ihdinash shiroothol mustaqiim. Shiroothol ladziina an’amta’ alaihim ghoiril maghdhuubi’alaihim waladhaalliin.

 1. Membaca Surat Al Ikhlas 3X

Qul huwallahu ahad, allahu somad, lam yalid wa lam ylad, wa lam yakul lah kufuwan ahad (3X)

Artinya, “Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah, ‘Dialah yang maha esa. Allah adalah tuhan tempat bergantung oleh segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan-Nya.”

 1. Tahlil & Takbir

Laa ilaaha illallahu, Allahu Akbar

Artinya, “Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.”

 Membaca Surat Al-Falaq

Qul a’uudzu birabbil falaq. Minsyarri maa khalaq. Waminsyarri ghaashiqin idzaa waqob. Waminsyarrinnaffaa saatifil uqad. Waminsyarril haasidzin idaa hasad.

 1. Tahlil & Takbir

Laa ilaaha illallahu, Allahu Akbar

Artinya, “Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.”

 1. Membaca Surat An-Nas

Qul a’uudzu birabbinnaas. Malikinnaas. Ilahinnaas. Minsyarril was waasil khannaas. Alladzii yuwas wasufii shudhuurinnaas. Minaal jinnati wannaas.

 1. Tahlil & Takbir

Laa ilaaha illallahu, Allahu Akbar

Artinya, “Tiada tuhan yang layak disembah kecuali Allah. Allah maha besar.”

 1. Membaca Surat Al-Fatihah

Bismillaahirrohmaanirrohiim. Alhamdulillaahi robbil’aalamiin. Arrohmaanir rohiim. Maalikiyaumiddin. Iyyaakana’budu wa iyyaakanasta’iin. Ihdinash shiroothol mustaqiim. Shiroothol ladziina an’amta’ alaihim ghoiril maghdhuubi’alaihim waladhaalliin.

 1. Membaca Surat Al-Baqarah ayat 1 – 5

Alif laammiim. Dzaalikal kitaabu laaroiba fiihi hudan lil muttaqiin. Alladziina yu’minuuna bilghoibi wayuqiimuunash sholaata wa mimmaa rozaknaa hum yunfiquuna. Walladziina yu’minuuna bimaa unzila ilaika wamaa unzila minqoblika wabil aakhiroti hum yuuqinuun. Ulaa’ika ‘alaahudan mirrobbihim wa ulaaika humul muflihuun.

 1. Membaca Surat Al-Baqarah 163

Wa ilaahukum ilaahuw waahid, laa ilaaha illaa huwar-rahmaanur-rahiim

 1. Membaca Ayar Kursi (Al-Baqarah ayat 255)

Allaahu laa ilaaha illaa huw, al-hayyul-qayyum, laa ta’khuzuhu sinatuw wa laa na’um, lahu maa fis-samaawaati wa maa fil-ar, man zallazii yasyfa’u ‘indahuu illaa bi’idznih, ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum, wa laa yuhiituna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’, wasi’a kursiyyuhus-samaawaati wal-ard, wa la ya’uduhu hifduhumaa, wa huwal-‘aliyyul-‘aziim

 1. Membaca Al-Baqarah ayat 284 – 286

Lillahi maa fis samaawaati wa maa fil ardli, wa in tubduu maa fii anfusikum autukhfuuhu yuhaasibkum bihillaah. Fa yaghfiru limay yasyaau wa yu’adzdzibu may yasyaau wallaahu ‘alaakulli syai-in qadiir.

Aamanar rasuulu bimaa unzila ilaihi mirrabbihii wal muu’minuun kullun aamana billahi wa malaaikatihii wa kutubihii wa rusulihii, laa nufarriqu baina ahadim mir rusulihii wa qaa-luu sami’naa wa atha’naa ghuufraanaka rabbanaa wa ilaikal mashiir.

Laa yukallifullaahu nafsaan illaa wus ‘ahaa, lahaa maa kasabat wa ‘alaihaa maktasabat, rabbanaa laa tuaakhidnaa in nasiinaa au akhtha’naa, rabbanaa wa laa tahmil ‘alainaa ishraan kamaa hamaltahuu ‘alal ladziina min qabliinaa, rabbanaa wa laa tuhammilnaa maa laathaaqata lanaa bihii. (Wa’fu ‘annaa, waghfir-lanaa warhamnaa) anta maulaanaa fanshuur-naa ‘alal qaumil kaafiriin.

 1. Istighfar 3X

Astaghfirullaahal’adhiim

Artinya, “Saya mohon ampun kepada Allah yang maha agung.” (3 kali). (Allah) yang tiada tuhan selain Dia yang maha hidup, lagi terjaga. Aku bertobat kepada-Nya.”

 1. Hadist Keutamaan Tahlil

Alladzi laa ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, Afdhaluddzikri fa’lam annahu laa ilaaha illallahu hayyu mawjudun

Artinya

“Sebaik-baik zikir–ketahuilah–adalah lafal ‘La ilāha illallāh’, tiada tuhan selain Allah, zat yang hidup dan ujud.”

Laa ilaha illallahu hayyun ma’buud

Artinya

“Tiada tuhan selain Allah, zat yang hidup dan disembah.”

Laa ilaha illallahu hayyun baqi lladzi laa yamuut

Artinya

“Tiada tuhan selain Allah, zat kekal yang takkan mati.”

 1. Tahlil 33 kali

Laa ilaha illallahu

 1. Membaca Kalimat Syahadat

Laailahaillallahu muhammadar rosulullahi shollallahu ‘alayhi wasallam

 1. Shalawat Nabi Muhammad SAW

Laailahaillallahu muhammadar rosulullahi shollallahu ‘alayhi wasallam

Artinya

“Tiada tuhan selain Allah. Nabi Muhammad SAW utusan-Nya.”

 1. Tasbih

Subhanallah Wabihamdihi, Subhanallah Hiladziim10X

 1. Shalawat Nabi Muhammad

Allahumma Sholli ‘Ala Sayyidinaa Muhammad, Allahumma Sholli ‘Alaihi Wasallim (2×)

 1. Surat Al-Ahzab Ayat 56

Innallaha wa malaa ikatahuu yusholluuna alan nabiyyi yaa ayyuhal ladziina aamanu shollu alaihiwa sallimu tasliiman

 1. Surat Al-Fatihah

Bismillaahirrohmaanirrohiim. Alhamdulillaahi robbil’aalamiin. Arrohmaanir rohiim. Maalikiyaumiddin. Iyyaakana’budu wa iyyaakanasta’iin. Ihdinash shiroothol mustaqiim. Shiroothol ladziina an’amta’ alaihim ghoiril maghdhuubi’alaihim waladhaalliin.

Doa Arwah

 • Untuk Jenazah Laki-laki

اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

 • Untuk Jenazah Perempuan

اللهُمَّ اغْفِرْ لَها وَارْحَمْها وَعَافِها وَاعْفُ عَنْها يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ

Doa Khusus untuk Ahli Kubur ketika Ziarah Kubur

“Allahummaghfìrlahu war hamhu wa ‘aafìhìì wa’fu anhu, wa akrìm nuzuulahu wawassì’ madholahu, waghsìlhu bìl maa’ì watssaljì walbaradì, wa naqqìhì, mìnaddzzunubì wal khathaya kamaa yunaqqatssaubul abyadhu mìnad danasì.”

“Wabdìlhu daaran khaìran mìn daarìhì wa zaujan khaìran mìn zaujìhì. Wa adkhìlhul jannata wa aìdzhu mìn adzabìl qabrì wa mìn adzabìnnaarì wafsah lahu fì qabrìhì wa nawwìr lahu fìhì.

By Novita